Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

„Deklaracja dostępności” została przygotowana w oparciu o przepisy obowiązującego prawa w szczególności:

Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

 

Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności” opublikowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji – ich najnowszą wersją – dokument jest aktualizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji ostatnia wersja 1.4 uwzględnia zmiany z 15.11.2019 r.

 

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zasadnem zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.spzasadne.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2014

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia liter na stronie
 • mapa strony

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • nie jest dostępny tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie http://www.spzasadne.pl/  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji i sposób oceny

Deklarację sporządzono 30-03-2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

mgr Beata Wojnarowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 183346219

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

 

Dostępność architektoniczna

 • do budynku szkoły wchodzi się wejściem głównym, prowadzą do niego schody; nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • na terenie szkoły są miejsca parkingowe
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi
 • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz
 • budynek nie posiada wind
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, barierki)
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń jest udostępniona w formie wizualnej
 • możliwość ewakuacji według ogólnych zasad obowiązujących w szkole