Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem

Widok na Gorce

Zespół Regionalny Zasadnioki

Kochani, od 1 września wracamy do szkół.
Aby nasz pobyt był bezpieczny prosimy o zastosowanie się do  ważnych zasad skierowanych
  do ucznia i do rodzica.

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie, plan lekcji na nowy rok szkolny znajduje się tutaj.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
1 września 2020 r. inaugurujemy nowy rok szkolny 2020/2021.
Ze względu na pandemię  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego ulega zmianie.

O wyznaczonej godzinie zapraszamy dzieci i młodzież w przypisane miejsca.
Na uczniów będą oczekiwali wychowawcy.

W trosce o bezpieczeństwo tylko z dziećmi z oddziału przedszkolnego i z klasy I może przyjść jeden opiekun. Opiekunowie mogą wejść na teren szkoły przestrzegając zasad bezpieczeństwa sanitarnego
(obowiązkowe osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

Zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia według poniższego harmonogramu: 

Czytaj więcej

Szanowni Rodzice,  Drodzy Uczniowie. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami  zwrotów książek i podręczników szkolnych do biblioteki szkolnej. 

Czytaj więcej

Drodzy Uczniowie klasy ósmej!

Przypominamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj więcej

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Prosimy o zapoznanie się z terminami i zasadami organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Terminy:

  • 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – język polski

godz. 9.00 (czas trwania 120 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 180 min.)

  • 17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka

godz. 9.00 (czas trwania 100 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 150 min.)

  • 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język angielski

godz. 9.00 (czas trwania 90 min. ; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu do 135 min.)

Zasady organizacji oraz ważne informacje znajdują się w załącznikach.

Czytaj więcej

Informujemy, iż zarządzeniem nr  15/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zasadnem z dnia 27 maja 2020 r. wprowadza się zmiany terminów dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.
W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni: 16,17, 18 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Szanowni Rodzice!

 Informuję, że od 25.05.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zasadnem prowadzi:
-zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III,
-konsultacje dla uczniów klasy VIII,
-zajęcia rewalidacyjne oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Natomiast od 01.06.2020 r. :
-konsultacje dla uczniów klas IV-VII

W tym celu zostały przygotowane procedury, z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora oświadczenie, jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko do szkoły.
Zajęcia opiekuńcze  dla dzieci z oddziału przedszkolnego i  kl. I-III będą prowadzone od 25.05.2020r. dla uczniów rodziców pracujących.
Zgłoszenia na zajęcia opiekuńcze należy dokonać co najmniej na dzień przed posłaniem dziecka do szkoły telefonicznie do godz. 12.00 (tel. 18 3346219)  i dostarczyć stosowne oświadczenie najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły.
Od 25.05.2020 r. dla uczniów klasy VIII, a od 01.06.2020 r.  dla uczniów klas IV-VII organizowane będą konsultacje. Konsultacje są dobrowolne, organizowane przede wszystkim dla uczniów przed egzaminem, zagrożonych oceną niedostateczną lub wymagających takich spotkań. Potrzebę konsultacji uczniowie lub rodzice zgłaszają wychowawcy klasy. Na tej podstawie dyrektor szkoły ustala harmonogram. Uczniowie zainteresowani zostaną powiadomieni o terminach spotkań.
Harmonogram zajęć specjalistycznych ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami dzieci i nauczycielami.

 Dyrektor Szkoły
Bożena Gierczyk

W załączeniu znajdują się procedury oraz wymagane deklaracje.

Czytaj więcej

      Informujemy, iż decyzją Dyrektora Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w związku z pandemią koronawirusa  oraz z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym w naszej szkole w okresie od 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020r.

Zadania oddziału przedszkolnego w tym czasie nadal są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W załączniku wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Czytaj więcej

Drodzy Ósmoklasiści, zachęcamy Was do zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych, aby wybrać najlepszą dla siebie dalszą ścieżkę kształcenia. 

Czytaj więcej

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Szkoły Podstawowej w Zasadnem sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienica.
https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,1756250,bilanse-informacje-i-zestawienia-z-wykonania-budzetu-szkoly-podstawowej-w-zasadnem.html

Drodzy Uczniowie, warto sięgnąć do lektury przygotowanej przez Panią pedagog na temat  odkrywania na nowo swoich mocnych stron.

Zachęcamy do podróży w głąb siebie.